รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ PNC STROKE
สถานที่ไปราชการ ห้องร่มโพธิ์ทอง สสจ.อุดร
ผู้ขอใช้รถ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์   เบอร์โทร 0845196390
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 21-11-2560  ถึง  21-11-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสุจินดา คำด้วง

2.นางพรสมัย เพื่อนรัมย์

3.นางนวลจันทร์ สายถวิล

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-11-18 20:36:27
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก