รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมงานผู้สูงอายุ
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว อารีย์ บุญรอด   เบอร์โทร 147
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 18-12-2558  ถึง  18-12-2558
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 11:00:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางมณีกานต์ สิงหรา

2.นางพรพรรณ พิมพ์วาปี

3.นางจรวย กงลา

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2015-12-17 11:58:16
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก