รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลรักษาและป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง สุปรีญา แสนตะรัตน์   เบอร์โทร 0614195944
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 21-11-2560  ถึง  22-11-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 18:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.พญ.เด่นดาว ศรีสมภาร

2.คุณสุปรีญา แสนตะรัตน์

3.คุณพรสมัย เพื่อนรัมย์

4.คุณอภิญญา ใจห้าว

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-11-15 15:11:25
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก