รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ออกหน่วย พอ.สว. เพื่อ่เข้ารีบพระราชทานของที่ระลึก
สถานที่ไปราชการ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
ผู้ขอใช้รถ นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์   เบอร์โทร 0934678950
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 15-11-2560  ถึง  15-11-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 10:00:00 - 19:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวสมบุญ ธนบดีวิวัฒน์

2.นางรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

3.นางณัฐนิชา หนูทอง

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-11-13 16:09:54
หมายเหตุ เนื่องจากไม่มีรถยนต์และพขร.14ที่นั่งติดราชการรับเสด็จรถยนต์กระบะพาเจ้าหน้าที่ไปประชุมอุดร

กลับสู่หน้าแรก