รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
สถานที่ไปราชการ รร.สยามแกรนด์
ผู้ขอใช้รถ นาง นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์   เบอร์โทร 0845196390
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 17-11-2560  ถึง  17-11-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายพงศธร สีนานนท์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-11-13 14:20:34
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก