รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบข้อมูล/ประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ
สถานที่ไปราชการ ณ ห้องประชุมทองกราว ชั้น ๒ สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง มณีกานต์ สิงหรา   เบอร์โทร 0910644264
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 09-11-2560  ถึง  09-11-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 10:00:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายพงศกร ศินานนท์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-11-03 15:01:53
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก