รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ตึกผู้ป่วยใน
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าอบรมข้าราชการใหม่
สถานที่ไปราชการ สำนักงานสาธารณะสุขอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว นภาพร พรมโคตร   เบอร์โทร 122
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 18-01-2559  ถึง  22-01-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 17:00:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวพิมพ์ผกา กำหอม

2.นางสาวสุกัญญา โฮมชัย

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2015-12-14 15:04:08
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก