รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฟื้นฟูการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ
สถานที่ไปราชการ โรงแรมเจริญโฮเต็ล
ผู้ขอใช้รถ นางสาว พรทิพย์ น้อยอามาตย์   เบอร์โทร 0990206994
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 06-11-2560  ถึง  06-11-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 07:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวพรทิพย์ น้อยอามาตย์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-10-31 14:00:13
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก