รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ตึกผู้ป่วยใน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการประจำปี2561
สถานที่ไปราชการ โรงแรมเซนทารา
ผู้ขอใช้รถ นาง สุจินดา คำด้วง   เบอร์โทร 093-193141
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 01-11-2560  ถึง  01-11-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวสุภาวดี วิไชยวงค์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-10-31 10:13:31
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก