รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ โภชนาการ
เรื่องที่ขอไปราชการ ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย
สถานที่ไปราชการ แม็คโครอุดร
ผู้ขอใช้รถ นาย นัฐพล สีแดง   เบอร์โทร 0883456583
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 31-10-2560  ถึง  31-10-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 10:00:00 - 16:00:00
พขร นาย ธนวัช คุยบุตร   เบอร์โทร 0921453900
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.น.ส.โสภิต จวบลอย

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-10-30 13:45:32
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก