รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมวันพยาบาล
สถานที่ไปราชการ รพ.อุดร
ผู้ขอใช้รถ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์   เบอร์โทร 0845196390
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 20-10-2560  ถึง  20-10-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 06:30:00 - 16:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

2.นางวัชรินทร์ ราชาสุข

3.นางสุจินดา คำด้วง

4.นางสำราญ หมื่นหาพรม

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-10-19 11:46:31
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก