รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมวิชาการเรื่อง Easy asthma and COPD clinic
สถานที่ไปราชการ โรงแรมประจักษ์ตรา จ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง ลดาวัลย์ ชุติมาโชติ   เบอร์โทร 0921378590
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 10-10-2560  ถึง  10-10-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 15:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นส.กรรณิการ์ น้อยนิล

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-10-08 15:32:41
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก