รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมระบบโรคติดเชื้อ ( Sepsis )
สถานที่ไปราชการ สสจ อุดรธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 2
ผู้ขอใช้รถ นาง จันธิมา หันรุด   เบอร์โทร 086-238195
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 14-12-2558  ถึง  14-12-2558
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางจันธิมา หันรุด

2.นางรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2015-12-11 15:19:48
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก