รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
สถานที่ไปราชการ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
ผู้ขอใช้รถ นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม   เบอร์โทร 0942848528
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 25-09-2560  ถึง  25-09-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 16:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายพงศธร ศรีนานนท์

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-09-22 11:32:35
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก