รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ เพื่อร่วมรับเกียรติบัตรงานTO BE NUMBER ONE
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง เนตรณพิศ มณีโชติ   เบอร์โทร 0973192959
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 21-09-2560  ถึง  21-09-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวกาญจนา เจริญกิจติกุล

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-09-20 11:58:20
หมายเหตุ ยกเลิกไม่ไปแล้ว

กลับสู่หน้าแรก