รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานการเงินและบัญชี
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมนำเสนอ planfin
สถานที่ไปราชการ สสจ.อด.
ผู้ขอใช้รถ นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์   เบอร์โทร 095-672845
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 19-09-2560  ถึง  19-09-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายพงษ์พันธ์ ทำมา

2.น.ส.จิราพร วรางกูร

3.นายเฉลิมชัย สถาวรินทุ

4.น.ส.สมบุญ ธนบดีวิวัฒน์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-09-18 13:17:22
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก