รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานการเงินและบัญชี
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุม จัดทำ Planfin ปี 2561
สถานที่ไปราชการ สสจ อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์   เบอร์โทร 0956728454
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 14-09-2560  ถึง  14-09-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 11:00:00 - 06:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายเฉลิมชัย สถาวรินทุ

2.นายพงษ์พันธ์ ทำมา

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-09-13 10:25:14
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก