รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุวิชาการ
สถานที่ไปราชการ โรงแรมเซนทารา อ.เมือง อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 0834153341
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 06-09-2560  ถึง  06-09-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 18:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.1.นางมณีกานต์ สิงหรา

2.2.นส.ปรียาดา ยั่งยืน

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-09-05 15:35:02
หมายเหตุ ไม่มีพขร เนื่องจากพขรและรถยนต์1คนได้ไปช่วยรับส่งเจ้าหน้าที่ที่เกษียนที่อุดร

กลับสู่หน้าแรก