รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานบริหารทั่วไป
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ไปราชการ ร่มโพธิ์ทอง 1 สสจ.อด.
ผู้ขอใช้รถ นาง ญาฐิกมล แพ่งศรีสาร   เบอร์โทร 101
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 04-09-2560  ถึง  04-09-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายธนโชติ คุยบุตร

2.นางสาวจิราพร วรางกูร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-09-01 15:29:04
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก