รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานพัสดุ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเตรียมความพร้อมการบันทคกข้อมูลรายการงบค่าเสื่อมฯปี 2561
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 2
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จิราพร วรางกูร   เบอร์โทร 088-571869
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 01-09-2560  ถึง  01-09-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ธนวัช คุยบุตร   เบอร์โทร 0921453900
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-08-29 14:40:57
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก