รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานประกัน
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุมโรงพยาบาลในพื้นที่อุดรธานี ครั้งที่ 2/2560
สถานที่ไปราชการ ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการชั้น 6 โรงพยาบาลอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว นงลักษณ์ สิมมา   เบอร์โทร 098-617585
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 12-09-2560  ถึง  12-09-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 11:30:00 - 15:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-08-29 13:19:15
หมายเหตุ ให้ไปพร้อมรถ7.30นมีเที่ยวเดียว

กลับสู่หน้าแรก