รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมข้อตกลง เรื่องการจัดการขยะติดเขื้อ ร่วมกับเทศบาลนคร อุดรธานี
สถานที่ไปราชการ เทศบาลอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง ัรัดดดาวรร วิชาฤทธิ์   เบอร์โทร 085 -00423
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 28-08-2560  ถึง  28-08-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 08:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คุณธนโชต คุยบุตร

2.นายกเทศบาลศรีธาตุ

3.คุณยุพาพร วิชาโคตร ( ผอ.กองสาธารณสุข)

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-08-23 13:18:46
หมายเหตุ งงครับขอรถ8.00ถึง8.000จะไปยังไงน้อครับ

กลับสู่หน้าแรก