รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเรื่อง การดูแลเท้าเบาหวานและconference case Dm foot
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมโพธิ์ทอง สสจ.อุดร
ผู้ขอใช้รถ นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม   เบอร์โทร 0942848528
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 23-08-2560  ถึง  23-08-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 11:30:00 - 18:00:00
พขร นาย ประดิษฐ์ วาทโยธา   เบอร์โทร 0804060848
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางวัชรินทร์ หอมอ้ม

2.นายสราวุธ ละชินลา

3.นางสุปรีญา แสนตะรัตน์

4.นางสาวพรสมัย เพื่อนรัมย์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-08-22 14:08:33
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก