รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานการเงินและบัญชี
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม Coaching
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์   เบอร์โทร 095-672845
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 16-08-2560  ถึง  16-08-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายธนโชติ คุยบุตร

2.น.ส.จิราพร วรางกูร

3.นายพงษ์พันธ์ ทำมา

4.น.ส.สมบุญ ธนบดีวิวัฒน์

5.นายเฉลิมชัย สถาวรินทุ

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-08-15 11:08:08
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก