รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานพัสดุ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม FAI สสจ.อุด
สถานที่ไปราชการ สสจ.อด
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จิราพร วรางกูร   เบอร์โทร 0885718671
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 07-08-2560  ถึง  07-08-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 12:00:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-08-07 09:43:49
หมายเหตุ เนื่องจาก พขร. ติดเวร นายอารมย์ พรมแพง ลาพักผ่อน นายประดิษฐ์ วาทโยธา ลาพักผ่อน เหลือ พขร. 2 คนติดเวร นายธนวัช คุยบุตร ติดเวรช่าง

กลับสู่หน้าแรก