รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ รับอาจารย์แพทย์ที่อุดร
สถานที่ไปราชการ อำเภอเมืองอุดร
ผู้ขอใช้รถ นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม   เบอร์โทร 0942848528
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 06-08-2560  ถึง  06-08-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 06:00:00 - 09:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-08-02 14:17:03
หมายเหตุ ขอรายละเอียดไปปฏิบัติงานด้วยครับ

กลับสู่หน้าแรก