รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานการเงินและบัญชี
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมตรวจสอบคุณภาพบัญชี ปีงบประมาณ 2560
สถานที่ไปราชการ รพ.กุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว สะอาด จินดามล   เบอร์โทร 0956634318
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 02-08-2560  ถึง  02-08-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวสุภาวดี วิไชยวงศ์

2.นางสาวจันทิมา สว่างวงค์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-08-01 09:38:50
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก