รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ อบรมพัฒนาศักยภาพการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
สถานที่ไปราชการ ห้องทานตะวัน โรงแรมสยามแกรนด์
ผู้ขอใช้รถ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์   เบอร์โทร 084-519639
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 03-08-2560  ถึง  04-08-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 18:00:00
พขร นาย ประดิษฐ์ วาทโยธา   เบอร์โทร 0804060848
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-07-31 15:15:33
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก