รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมถอดบทเรียน PNC STROKE
สถานที่ไปราชการ ห้องร่ใโพธิ์ทอง2
ผู้ขอใช้รถ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์   เบอร์โทร 084-519639
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 02-08-2560  ถึง  02-07-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 18:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวเอมอร แพงมาลา

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-07-31 15:09:38
หมายเหตุ พขร.ไม่เพียงพอ

กลับสู่หน้าแรก