รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ กายภาพ
เรื่องที่ขอไปราชการ ออกหน่วยเชิงรุกกายภาพบำบัด
สถานที่ไปราชการ รพ.สต.ท่าไฮ
ผู้ขอใช้รถ นางสาว เองอร แพงมาลา   เบอร์โทร 0854640919
รถที่ให้บริการ รถตู้ นข 28
วันที่ใช้รถ 09-12-2558  ถึง  09-12-2558
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 01:00:00 - 16:00:00
พขร นาย ไพทูรย์ บุญครอง   เบอร์โทร 0933572030
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวทวินันท์ โพธิ์ศรี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2015-12-09 11:30:51
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก