รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการสืบสวนการตายมารดา โครงการป้องกันและลดการตาย ทารกแรกเกิด จังหวัดอุดรธานี ปี2560
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง จันทลา เสริมทรง   เบอร์โทร 0868602038
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 19-07-2560  ถึง  19-07-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร นาย ธนวัช คุยบุตร   เบอร์โทร 0921453900
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

2.พญ.กมลชนก บุญครอง

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-07-18 15:53:02
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก