รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานบริหารทั่วไป
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมงานอาหารปลอดภัย
สถานที่ไปราชการ รร.เจริญโฮเตล
ผู้ขอใช้รถ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ   เบอร์โทร 0847872672
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 18-07-2560  ถึง  18-07-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร นาย ธนวัช คุยบุตร   เบอร์โทร 0921453900
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.อนุวัฒน์ แก้วศิริ

2.และคณะประมาณ 5 คน

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-07-14 14:54:50
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก