รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ กายภาพ
เรื่องที่ขอไปราชการ เข่าร่วมอบรมตามโครงการสำรวจเก็บข้อมูลความพิการผ่านโปรแกรม ICF
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุม First class 2 ชั้น2 ริมสระน้ำ รร.ประจักษ์ตรา ดีไซน์โฮเทล
ผู้ขอใช้รถ นางสาว เอมอร แพงมาลา   เบอร์โทร 0933264154
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 14-07-2560  ถึง  14-07-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ธนวัช คุยบุตร   เบอร์โทร 0921453900
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.น.ส.เอมอร แพงมาลา

2.น.ส.สุภาดา เครือเนตร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-07-13 14:59:11
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก