รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมสายสัมพันธ์ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 0834153341
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 14-07-2560  ถึง  14-07-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 09:30:00 - 16:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

2.นางณัฐต์ณิชา หนูทอง

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-07-13 14:35:50
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก