รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ นำทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาว ร่วมรับประเมินจากทีมจังหวัด สมาชิกร่วมเดินทาง จำนวน 7 คน
สถานที่ไปราชการ รพ.สต.นายูง อ.ศรีธาตุ
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 0834153341
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 06-07-2560  ถึง  06-07-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 16:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.พญ.เด่นดาว ศรีสมภาร

2.นายเฉลิมชัย สถาวรินทุ

3.นางรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

4.นส.สุภาวดี วิไชยวงศ์

5.นส.องุ่น รินทรึก

6.นส.นันทินี โคตมะณี

7.นายสราวุธ ละชินลา

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-07-05 19:51:38
หมายเหตุ เนื่องจากรถยนต์ตู้14ที่นั่งจังหวัดขอใช้แล้วและพขรลาพักผ่อน1คนเหลือพขร2คนรอรีเฟอร์

กลับสู่หน้าแรก