รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ นำทีมพี่เลี้ยง เตรียมพื้นที่ รับการเยี่ยมเสริมพลังจากทีมจังหวัด
สถานที่ไปราชการ รพ.สต.นายูง อ.ศรีธาตุ
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 0834153341
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 04-07-2560  ถึง  04-07-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 09:00:00 - 12:00:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายเฉลิมชัย สถาวรินทุ

2.นางพูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์

3.นางสาวองุ่น รินทรึก

4.นางรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-07-03 14:31:41
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก