รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ ออกคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุที่มีปัญหาตาม Genriatic syndrome ที่บ้านโนนสูง-ป่าปอแดง ตำบลจำปี พร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
สถานที่ไปราชการ ศาลาบ้านป่าปอแดง ตำบลจำปี
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 0834153341
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 30-06-2560  ถึง  30-06-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 16:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.เจ้าหน้าที่ PCU ทุกคน

2.เจ้าหน้าที่กายภาพบำบัด

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-06-29 15:45:14
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก