รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม ทบทวนการดูแลผู้ป่วยส่งต่อ
สถานที่ไปราชการ รพ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง ซ่อนกลิ่น จันทร์ศิริ   เบอร์โทร 084-797508
รถที่ให้บริการ รถตู้ นข 28
วันที่ใช้รถ 30-06-2560  ถึง  30-06-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 12:00:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.พญ.นันชนก ร้อยแก้ว

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-06-29 10:26:22
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก