รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปประชุมเรื่องsepsis
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง จันธิมา หันรุด   เบอร์โทร 0862381955
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 28-06-2560  ถึง  28-06-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 12:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.พญ.อาภัสรา เสาร์แก้ว

2.นางจันธิมา หันรุด

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-06-28 09:30:08
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก