รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมตำบลต้นแบบเด็กปฐมวัย
สถานที่ไปราชการ โรงแรมนภาลัย
ผู้ขอใช้รถ นาง นันทภรณ์ วงคะจันทร์   เบอร์โทร 098-585913
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 28-06-2560  ถึง  28-06-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 18:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางบุญเยี่ยม กัลยาทิ

2.นายปรีดา ดอนจันทร์โคตร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-06-27 16:19:54
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก