รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม
สถานที่ไปราชการ โรงพยาบาลอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง สมฤทัย ศิลปชัย   เบอร์โทร 116
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 29-06-2560  ถึง  29-06-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ประดิษฐ์ วาทโยธา   เบอร์โทร 0804060848
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.สมฤทัย

2.นภาพร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-06-23 10:39:12
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก