รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งาน it
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปประชุมการบันทึกข้อมูล
สถานที่ไปราชการ รร.นภาลัย
ผู้ขอใช้รถ นาย พงศธร ธีรนานนทฺ   เบอร์โทร 151
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 20-06-2560  ถึง  20-06-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมย์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-06-19 13:35:16
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก