รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลประสานผู้ป่วยมะเร็งเบื่องต้น
สถานที่ไปราชการ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง ลดาวัลย์ ชุติมาโชติ   เบอร์โทร 092-137859
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 21-06-2560  ถึง  23-06-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 18:00:00
พขร นาย ธนวัช คุยบุตร   เบอร์โทร 0921453900
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-06-19 11:00:08
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก