รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ เสริมหนุนกิจกรรมเครือข่ายTO BE NUMBER ONE
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงพยาบาลหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง เนตรณพิศ มณีโชติ   เบอร์โทร 0973192959
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 21-06-2560  ถึง  21-06-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 16:30:00
พขร นาย ธนวัช คุยบุตร   เบอร์โทร 0921453900
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-06-16 11:56:09
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก