รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมปรึกษาหารือแนวทางเบิกจ่ายงบประมาณยาเสพติดประจำปี 2560 งวดที่ 2
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารอำนวยการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง เนตรณพิศ มณีโชติ   เบอร์โทร 0973192959
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 15-06-2560  ถึง  15-06-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:30:00 - 12:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.น.ส.สะอาด จินดามล

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-06-14 15:29:48
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก