รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม EMS คุณภาพ
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดร
ผู้ขอใช้รถ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์   เบอร์โทร 0845196390
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 16-06-2560  ถึง  16-06-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 18:00:00
พขร นาย อารมย์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นส.จันทร์สุดา หาญกุล

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-06-13 08:52:43
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก