รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมระบบสารสนเทศงานอุบัตติเหตุ
สถานที่ไปราชการ สสจ. อดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว ศศิธร สีหาใต้   เบอร์โทร 0843905051
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 05-06-2560  ถึง  05-06-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ประดิษฐ์ วาทโยธา   เบอร์โทร 0804060848
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายพงศธร สีนานนท์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-06-02 10:32:55
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก