รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ นำทีมคณะกรรมการประเมิน รพ.สต.๕ ดาว ออกประเมิน รพ.สต.ในเขต อำเภอวัวงสามหมอ
สถานที่ไปราชการ รพ.สต.คำโคกสูง และ รพ.สต.คำน้อย อำเภอวังสามหมอ
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 0834153341
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 13-06-2560  ถึง  13-06-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นส.สมบุญ ธนบดีวิวัฒน์

2.นายสราวุธ ละชินลา

3.นส.สุภาวดี วิไชยวงศ์

4.นส.องุ่น รินทรึก

5.ทันตแพทย์ ยุทธนา พาฤทธิ์

6.นางรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

7.นส.นันทินี โคตมะณี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-06-01 14:05:49
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก