รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ นำคณะกรรมการประเมิน รพ.สต.๕ ดาว ๕ ดี ออกประเมินที่ รพ.สต.คำเลาะ และ PCU รพ.ไชยวาน อำเภอไชยวาน
สถานที่ไปราชการ รพ.สต.คำเลาะ และ PCU โรงพยาบาลไชยวาน
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 0834153341
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 07-06-2560  ถึง  07-06-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 17:00:00
พขร นาย ประดิษฐ์ วาทโยธา   เบอร์โทร 0804060848
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นส.สมบุญ ธนบดีวิวัฒน์

2.นางมณีกานต์ สิงหรา

3.นายสราวุธ ละชินลา

4.นส.องุ่น รินทรึก

5.นางรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

6.ทันตแพทย์ ยุทธนา พาฤทธิ์

7.นส.สุภาวดี วิไชยวงศ์

8.นส.นันทินี โคตมะณี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-06-01 14:00:40
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก