รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานประกัน
เรื่องที่ขอไปราชการ ออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาร่วมกับทีมสสจ.อุดรธานี
สถานที่ไปราชการ รพ.สต.คำเมย
ผู้ขอใช้รถ นาย พงษ์พันธ์ ทำมา   เบอร์โทร 0981583266
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 08-12-2558  ถึง  08-12-2558
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:30:00 - 14:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คุณผการัตน์ คำลือฤทธิ์

2.คุณ รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

3.คุณ พงษ์อนั้นต์ แสงสีลา

4.คุณพงษ์พัฯธ์ ทำมา

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2015-12-04 09:14:39
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก